หน้าแรก / สินค้า

สินค้า
บริษัท อาร์ เอ็ม ซี เมทัลวู๊ด จากัด

คือ ผู้ผลิตเยื่อปิดผิว ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตโดยการนาาส่วนของกระดาษ หรือพลาสติกมาพิมพ์ลวดลายต่างๆ เพื่อเลียนแบบลายธรรมชาติ หรือเป็นลวดลายประดิษฐ์ต่างๆ จากนั้นจะนามาเคลือบบนผิวหน้าไม้ชนิดต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า